Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen verkoper, hierna te noemen “Hortifit”, en de koper en afnemer op wie Hortifit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken van door de partijen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of vernietigd worden of geheel of gedeeltelijk vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Hortifit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, transportkosten, in- en exportkosten en assurantiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hortifit anders aangeeft.

Artikel 3. Levertijden, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Levering vindt plaats bij Verkoper. Koper is verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 2. Indien Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet behoorlijk nakomt, is Koper aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) die Verkoper direct of indirect lijdt als gevolg van een dergelijke tekortkoming.

Artikel 5. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan ​​omstandigheden buiten de wil van de partij en niet te wijten aan haar schuld, en niet beheerst door de wet, die de partij in eerste instantie verhindert haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht, zoals in deze algemene voorwaarden bedoeld, wordt mede verstaan ​​alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de partij geen invloed kan uitoefenen en waardoor de partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derde-verkopers zijn daaronder begrepen, maar niet beperkt tot.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van de Koper worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer dan 2 maanden voortduurt, hebben zowel Koper als Verkoper het recht de overeenkomst voor wat betreft het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling vindt plaats op de volgende manieren:
  • Contant bij aflevering.
  • Indien overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.
  • Via iDEAL (een in Nederland veel gebruikt online betaalsysteem).
 2. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen toe te rekenen in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
 4. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige aan Verkoper verschuldigde bedragen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Koper, die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een ​​andere reden op te schorten.
 6. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, thans met toepassing van de berekeningsmethode volgens het Rapport Voorwerk II. Indien Verkoper echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, kunnen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Verkoper geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zoals omschreven in lid 1 mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Koper zal steeds alle redelijke maatregelen nemen om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, waterschade, diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. In het geval van een verzekeringsuitkering heeft de Verkoper het recht om dergelijke bedragen te ontvangen. Voor zover nodig verbindt de Koper zich er bij voorbaat toe mee te werken aan alle handelingen die in dat kader nodig of wenselijk blijken te zijn.
 6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper en door hem aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en deze terug te nemen. die goederen.

Artikel 8. Garanties, Inspectie, Klachten en Verjaringstermijn

 1. Koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te (doen) inspecteren. Koper dient te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de door partijen overeengekomen eisen. Eventuele zichtbare gebreken dienen dezelfde dag nog aan Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking aan Verkoper te worden gemeld. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper is in dat geval eveneens verplicht de overige bestelde goederen af ​​te nemen en te betalen.
 3. Indien een gebrek in een later stadium wordt gemeld, beslist Verkoper of Koper recht heeft op herstel, vervanging of schadevergoeding.
 4. Indien komt vast te staan ​​dat een geleverde zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal Verkoper binnen bekwame tijd na ontvangst van de geretourneerde zaak of, indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke melding van het gebrek door de Koper kan, naar goeddunken van Verkoper, het defecte artikel vervangen of repareren of een vervangende vergoeding aan de Koper verstrekken. In geval van vervanging is Koper verplicht de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarvan aan Verkoper over te dragen, tenzij anders aangegeven door Verkoper.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Lading en transport zijn voor risico van de Verkoper.
 2. De aansprakelijkheid van Verkoper uit hoofde van de overeenkomst met Koper is in alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige door Koper of derden geleden of te lijden schade, tenzij de door Koper geleden schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, gaat het risico van de goederen over op de Koper bij levering.
 5. Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade ontstaan ​​door welke oorzaak dan ook.
 6. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Koper over op het moment dat de goederen in het bezit van Koper komen.

Artikel 11. Kwaliteit

 1. Koper verplicht zich hierbij geen toevoegingen of wijzigingen aan het product aan te brengen.
 2. Koper is verplicht het product op de door Verkoper aangegeven bewaartemperatuur te bewaren.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien één van de betrokken partijen aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Klachten en Retouren

 1. Indien het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Koper Hortifit.eu hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering, per e-mail en met een gemotiveerde melding van retournering op de hoogte te stellen, zonder opgaaf van reden. Bij het retourneren van de goederen mag het product niet gebruikt zijn en onbeschadigd in de originele verpakking zitten. Alleen de kosten van het terugzenden van de goederen van de koper naar de verkoper zijn voor rekening van de koper.
 2. Bij niet-nakoming door Koper van de informatieplicht vervalt iedere aanspraak jegens Hortifit.eu ter zake van gebreken in het geleverde en/of onjuistheden in de factuur. Na het melden van de klacht zoals hierboven beschreven, volgt de Koper de instructies van Hortifit.eu op. Indien Afnemer geen levering ontvangt conform de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de betreffende zaken aan Hortifit.eu te retourneren. De kosten van een dergelijke retourzending zijn voor rekening van de Koper. Koper is verplicht de te retourneren goederen deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient Koper schriftelijk melding te maken van de aard van de klachten. Na ontvangst van de geretourneerde zaken zal Hortifit.eu de Overeenkomst correct en stipt nakomen, behoudens de mogelijkheid van nakoming binnen de risicosfeer van Hortifit.eu. Indien nakoming niet meer mogelijk is, zal Hortifit.eu het door de Koper gedane bedrag terugbetalen, behoudens eventuele schade aan de geretourneerde goederen. Speciale bestellingen en complete tenten kunnen niet geretourneerd worden.
 3. Als we een bedrag aan u terugbetalen in verband met de herroeping of retournering van een product, zullen we dit terugbetalen met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsverhouding met Verkoper.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.